OBALYONLINEObchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují základní práva a povinnosti účastníků obchodních závazkových vztahů mezi společností TART, s.r.o. (Vinohradská 91, Brno; IČ: 46901876)(dále „Společnost"), jako prodávajícím a/nebo poskytovatelem služeb a jejími zákazníky jako kupujícími a/nebo objednateli (dále „Zákazník") při uzavírání obchodních smluv o prodeji zboží a služeb (dále jen „Smlouva").
Pro vztahy výslovně neupravené Smlouvou a/nebo VOP se užije příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

2. Uzavření smlouvy

Smlouvou se rozumí listina nebo jednání obsahující ve spojení s připojenými VOP podstatné náležitosti příslušného závazkového vztahu.

Smlouva je uzavřena zpravidla na základě vystavení a potvrzení objednávky, která může být učiněna písemně, ústně nebo prostřednictvím elektronického telekomunikačního zařízení. Objednávka je považována za návrh na uzavření Smlouvy, jehož potvrzením Společností vzniká nárok zákazníka na dodávku zboží a/nebo poskytnutí služeb v rozsahu potvrzení objednávky v určeném sortimentu, množství, jakosti a balení, a nárok Společnosti na úhradu ceny zboží a/nebo služeb. Kupující prohlašuje, že nákup provádí pouze za účelem podnikatelské činnosti.

3. Dodací podmínky

V případě, že prodávající obdrží objednávku na zboží, které je skladem, do 11. hodiny, je toto zákazníkovi dodáváno zpravidla následující pracovní den po objednání.

V případě, že objednávané množství překročí běžnou skladovou zásobu dané komodity, vyhrazuje si prodávající možnost dodací lhůtu prodloužit na dobu nezbytně nutnou pro zajištění chybějícího množství, případně objednávku splnit v částečných dodávkách. O této situaci však bude zákazníka informovat neprodleně po obdržení dané objednávky.

4. Doprava

ZDARMA PO CELÉ ČR! v případě, že hodnota objednávky přesáhne 4500,- Kč bez DPH. U objednávek v nižší hodnotě bude zákazníkoví účtována jednotná cena dopravného 150,- Kč.

5. Vrácení zboží

Zákazník je oprávněn do 30ti dnů od dodání zakoupené standardní zboží vrátit bez udání důvodu za podmínek, že toto bude nepoškozené, nepoužité, kompletní a v originálním obalu. Zákazník takto vracené zboží zašle prodávajícímu na vlastní náklady s tím, že prodávající si vyhrazuje právo toto zboží nepřijmout v případě, že jeho stav nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám. Nestandardní (zakázkové) zboží vrátit nelze.

6. Storno objednávky

Zákazník je oprávněn již vystavenou objednávku bez poplatku stornovat, učiní-li tak kdykoliv před přijetím objednávky do systému Prodávajícího. O přijetí objednávky (označena "Přijata") je kupující informován v rámci svého klientského účtu na www.obalyonline.cz . Na storno provedené po přijetí objednávky do systému již nebude brán prodávajícím zřetel.

Storno objednávky lze provést pouze elektronickou formou zasláním emailu na eshop@tart.cz.

Prodávající může odstoupit od smlouvy a stornovat  objednávku, pokud je kupující v prodlení s platbou zálohové faktury o více jak 20 dnů. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených obchodním zákoníkem.

7. Ceny

Veškeré ceny uvedené v nabídce jsou bez DPH, dopravy (objednávky do 4500,- Kč) a platné v den expedice. Jakákoli změna cen ruší platnost cen předchozích.

8. Platební podmínky

- dobírka, hotovost,  bankovním převodem (platba předem).Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9. Odpovědnost za vady

Prodávající se zavazuje dodávat zboží v bezvadném stavu a kvalitě. V případě jakékoli reklamace případně stížnosti na kvalitu dodávaného zboží, je postupováno v souladu s reklamačním řádem prodávajícího.

Jak postupovat při reklamaci:

  • provedení zápisu (popisu) neshody do přepravního (dodacího) listu, zápis podepíše zákazník i přepravce (při reklamaci uplatňované při převzetí zboží),
  • sepsání reklamačního protokolu,
  • zaslání protokolu emailem na eshop@tart.cz , faxem : 00420 583502856

 

Údaje nutné pro vyřízení reklamace:

  • číslo faktury prodávajícího, ke které se neshodné zboží vztahuje,
  • důvod (popis) neshody,
  • identifikace neshodného zboží doložena materiálovým nebo zbožním štítkem,
  • fotografická dokumentace předmětu reklamace.

V případě reklamace většího rozsahu provede její posouzení příslušný specialista prodávajícího přímo v provozovně zákazníka, přičemž zákazník má povinnost umožnit prodávajícímu kontrolu reklamovaného zboží v nezbytně nutném rozsahu provést.

V případě zpětného zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu, hradí náklady na dopravu zákazník.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, má zákazník právo na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné). V případě, že reklamace uznána není, toto právo zaniká.

10. Závěrečná ustanovení

Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které při jednání o uzavření Smlouvy označili za důvěrné.

Písemnosti si budou účastníci doručovat na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na adresu naposledy písemně druhému účastníku sdělenou; nebude-li účastník na uvedené adrese zastižen, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy byla tato uložena na místně příslušné úřadovně veřejného přepravce poštovních zásilek.

Účastníci ujednali, že k řešení případných sporů vyplývajících ze Smlouvy je obecný soud místně příslušný Společnosti.

11. Ochrana dat

V souladu se Zákonem o ochraně dat č. 101/2000 Sb., budou veškeré získané osobní údaje přísně zabezpečeny, nebudou poskytovány žádné 3. osobě a budou využívány pouze v komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem.

 

pdf Kompletní znění Všeobecných obchodních podmínek

 

Systém právě provádí akci na pozadí, vyčkejte prosím dokud akce neskončí.

xxxxxxxxx